Thông điệp chung của Ngày Nước thế giới 2015

#

Thông điệp chung của Ngày Nước thế giới 2015

Mỗi năm, một khía cạnh cụ thể của nước sẽ được nhấn mạnh. Năm 2015, Ngày Nước thế giới tập trung nhấn mạnh môi tương quan giữa Nước và Phát triển bền vững.
 
 
Dưới đây là một số thông điệp chung cho Ngày Nước thế giới 2015:
 
1. Nước là cốt lõi của phát triển bền vững
 
2. Nước giúp nâng cao chất lượng cuộc sống
 
3. Nước đảm bảo đa dạng sinh học
 
4. Nước đảm bảo cho quá trình đô thị hóa thành công
 
5. Càng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, càng cần nhiều nước.
 
6. Nước đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia
 
7. Để có hai miếng bít tết cần 15.000 lít nước
 
8. Phụ nữ tốn hàng triệu giờ cho việc lấy nước mỗi ngày
Bài viết khác